Công ty cổ phần thiết bị và truyền thông NGS

20:11 - 08/03/2021

Tên Dự án: Trung tâm sản xuất và phát triển phần mềm NGS

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Phần mềm

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 994.3

Diện tích thực hiện dự án (ha): 2.53

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác