STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành
1 Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số mẫu văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam

31/12/2023 Tải về
2 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

28/12/2021 Tải về
3 Công văn số 8909 /BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư

31/12/2020 Tải về
4 Công văn số 324 /BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư

Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của một số địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bổ sung một số mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

20/01/2021 Tải về
5 Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về điều kiện đầu tư kinh doanh; ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; bảo đảm đầu tư kinh doanh; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục đầu tư; hoạt động đầu tư ra nước ngoài; xúc tiến đầu tư; quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài.

26/03/2021 Tải về
6 Luật đầu tư số: 61/2020/QH14

Luật đầu tư số: 61/2020/QH14 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

17/06/2020 Tải về
7 02/2017/TT-BKHĐT

Thông tư hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

18/04/2017 Tải về
8 15/2015/NĐ-CP

Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

14/02/2015 Tải về