Ban Quản lý

In

BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Địa chỉ: Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội

Lễ tân-Văn thư: 0463.269.292

Fax: 0463.269.290

Email: info@hhtp.gov.vn

STT

Họ tên

Chức vụ/ đơn vị

Điện thoại liên hệ

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc

1

Phạm Đại Dương

Trưởng ban

 

2

Phan Thị My

Phó Trưởng ban

04 632 692 99

3

Nguyễn Trung Quỳnh

Phó Trưởng ban

04 632 692 88

4

Nguyễn Văn Cường

Phó Trưởng ban

04 632 692 98

5

Trịnh Thanh Giảng

Phó Trưởng ban

04 632 692 89

Lãnh đạo các đơn vị Khối Quản lý nhà nước

1

Dư Thị Thanh Hằng

Chánh Văn phòng Ban

04 666 030 31

2

Lê Thanh Sơn

Phó Giám đốc phụ trách

Ban Quy hoạch, Xây dựng

và Môi trường

 

3

Chu Anh Đào

Phó Giám đốc

Ban Khoa học và Công nghệ

04 63269296

4

Trần Đắc Trung

Giám đốc

Ban Hỗ trợ đầu tư

04 666 033 43

5

Dương Huyền Trang

Giám đốc

Ban Kế hoạch-Tài chính

04 666 043 34

Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp

1

Lê Việt Dũng

Phó Giám đốc phụ trách

Trung tâm Đào tạo

04 623 755 65

2

Nguyễn Đức Long

Giám đốc

 Trung tâmƯơm tạo

 Doanh nghiệp CNC

04 629 177 54

3

Nguyễn Ninh Hồng Quang

Giám đốc

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

04 632 692 25

4

Hoàng Văn Thắng

Giám đốc Ban Quản lý

các dự án và  Khai thác hạ tầng

 

5

Lê Ngọc Việt

Giám đốc

Ban Quản lý dự án hợp tác

 xây dựng Viện KH&CN

Việt Nam-Hàn Quốc tại Việt Nam

 

6

Nguyễn Quốc Trung

Giám đốc

 Ban Quản lý dự án

Phát triển cơ sở hạ tầng

Khu CNC Hòa Lạc

 

Khối Doanh nghiệp

1

Dương Chí Tính

Tổng Giám đốc

Công ty TNHH MTV

Phát triển Khu CNC Hòa Lạc

 

04 666 888 11

Các đơn vị Khối Quản lý nhà nước

1

Văn phòng Ban

04 632 692 91

2

Ban Khoa học và Công nghệ

04 632 692 96

3

Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường

04 632 692 94

4

Ban Hỗ trợ đầu tư

04 632 692 95

5

Ban Kế hoạch-Tài chính

04 632 692 93

Các đơn vị Khối sự nghiệp

1

Trung tâm Đào tạo

04 623 755 65

2

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp CNC

0433688777

3

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

04 632 692 25

4

Ban Quản lý các dự án và Khai thác hạ tầng

 

5

Ban Quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc

04 632 692 46

6

Ban Quản lý dự án hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc tại Việt Nam

04 329 392 28

Khối Doanh nghiệp

1

Công ty TNHH MTV Phát triển Khu CNC Hòa Lạc

04 666 888 11

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC 

Các bài viết khác