Quản lý và vận hành dự án đầu tư

03:00 - 20/04/2021

Mẫu A.III.1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ QÚY: tại đây

Mẫu A.III.2 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM: tại đây

Mẫu A.I.20. BÁO CÁO THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM: tại đây

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266