Cơ chế ưu đãi đầu tư

08:39 - 12/09/2016

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.1 Ưu đãi về thuế suất:

-     Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm đối với các dự án đầu tư mới. Miễn 100% số thuế phải nộp trong 04 năm đầu tiên kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

-    Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 30 năm đối với các dự án đầu tư mới; có quy mô lớn và công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư

-    Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập của doanh nghiệp thực hiện hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

1.2 Miễn, giảm thuế:

+ Năm 1- 4: thuế suất 0%

+ Năm 5-13: thuế suất 5%

+ Năm 14-15: thuế suất 10%

+ Từ năm thứ 16: thuế suất 20%

Lưu ý: Thời gian miễn, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 03 năm đầu kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn, giảm thuế được tính từ năm thứ 4.

2. Thuế nhập khẩu

-    Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án

-    Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

-    Miễn thuế trong thời hạn 05 năm kể từ ngày sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được.

 

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266