STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành
1 Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017

Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

20/06/2017 Tải về
2 96/2015/TT-BTC

Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015

22/06/2015 Tải về
3 218/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

26/12/2013 Tải về
4 12/2015/NĐ-CP

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Tải về
5 129/2008/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Nghị định 123/2008/NĐ-CP

26/12/2008 Tải về
6 123/2008/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

08/12/2008 Tải về
7 13/2008/QH12

Luật thuế giá trị gia tăng

03/06/2008 Tải về
8 84/2008/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 và Nghị định 100/2008/NĐ-CP

30/09/2008 Tải về
9 100/2008/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

08/09/2008 Tải về
10 04/2007/QH12

Luật thuế thu nhập cá nhân

21/11/2007 Tải về
11 130/2008/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH11 và Nghị định 124/2008/NĐ-CP

26/12/2008 Tải về
12 124/2008/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

11/12/2008 Tải về
13 14/2008/QH11

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

03/06/2008 Tải về
14 59/2007/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

14/06/2007 Tải về
15 45/2007/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện thuế suất Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

07/05/2007 Tải về
16 45/2005/QH11

Luật thuế Xuất nhập khẩu

14/06/2005 Tải về