Tiêu chí đối với các dự án đầu tư trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

10:56 - 07/05/2017

 Tiêu chí đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao như sau:

1. Lĩnh vực hoạt động của dự án thuộc các lĩnh vực công nghệ cao được khuyến khích đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ban hành ngày 13/11/2008, bao gồm các lĩnh vực sau:

a) Công nghệ thông tin;

b) Công nghệ sinh học;

c) Công nghệ vật liệu mới;

d) Công nghệ tự động hóa.

Danh mục chi tiết về các công nghệ và sản phẩm ưu tiên thu hút đầu tư của những lĩnh vực trên được nêu trong Quyết định số 38 /QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

2. Tổng chi cho nghiên cứu - phát triển của dự án được thực hiện tại Việt Nam (bao gồm: chi xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho nghiên cứu; chi hoạt động nghiên cứu - phát triển; chi đào tạo cán bộ nghiên cứu) chiếm tỷ lệ không dưới 5% tổng doanh thu hàng năm hoặc chi hoạt động nghiên cứu - phát triển thực hiện tại Việt Nam chiếm tỷ lệ không dưới 1% tổng doanh thu hàng năm. 

3. Số lao động có bằng đại học trở lên trực tiếp tham gia nghiên cứu - phát triển của dự án phải đạt ít nhất 5% tổng số lao động của dự án.

4. Dây chuyền công nghệ của dự án phải đạt trình độ tiên tiến, đảm bảo các yêu cầu sau: sản xuất trên dây chuyền được chuyên môn hóa và tổ chức theo phương pháp tự động hóa, trong đó có ít nhất 1/3 (một phần ba) số lượng thiết bị tự động được điều khiển theo chương trình; được bố trí trong không gian làm việc đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Dự án phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trong lĩnh vực hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khuyến khích dự án đạt được các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường như ISO 14000 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

6. Dự án sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266