Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

10:46 - 01/01/2022

1.Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 3.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo một trong các cách sau:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Trụ sở Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội)

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;

Thời gian nhận hồ sơ trong giờ hành chính vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu. Đối với những trường hợp hồ sơ được tiếp nhận sau 16h00 trong ngày thì hồ sơ đó được tính cho thời gian tiếp nhận là vào ngày hôm sau.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ:

Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ban Quản lý tiến hành xem xét, giải quyết theo quy định.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban quản lý, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Ban quản lý.

- Trong trường hợp cần thiết, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý tổ chức tham vấn ý kiến chuyên gia đánh giá dự án đầu tư (tùy thuộc từng loại hình Dự án tại các khu chức năng cụ thể).

- Sau khi nhận được đầy đủ ý kiến thẩm định, đánh giá của các cơ quan liên quan, ý kiến của các chuyên gia, Ban Quản lý Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án.

Bước 4: Trả kết quả giải quyết thủ tục

Nhà đầu tư nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc hoặc qua dịch vụ bưu chính.

2. Cách thức thực hiện thủ tục

Nhà đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc hoặc qua dịch vụ bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận (Mẫu A.I.1);

- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (Mẫu 02);

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

+ Bản sao CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (Nhà đầu tư là cá nhân)

+ Bản sao Giấy chứng nhận thành lập/Đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương (Nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức). Bản sao CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

3.2. Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ (01 bộ gốc và 03 bộ sao).

4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc

 Trường hợp Ban Quản lý yêu cầu nhà đầu tư giải trình, bổ sung, làm rõ hồ sơ thì thời gian giải quyết thủ tục được tính từ ngày Ban Quản lý nhận được văn bản giải trình, bổ sung, làm rõ hồ sơ của nhà đầu tư.

 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư

6. Cơ quan thực hiện:

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo Mẫu A.II.1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT hoặc Văn bản thông báo từ chối chấp thuận chủ trương đầu tư (nêu rõ lý do).

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư: Mẫu A.I.1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.

- Đề xuất dự án đầu tư: Mẫu 02

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

- Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

- Đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp mục tiêu dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021;

- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02 tháng 06 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266