Lĩnh vực đầu tư

00:11 - 06/05/2017

Với mục tiêu phát triển trở thành một đô thị khoa học và công nghệ, tại Khu CNC Hòa Lạc đang kêu gọi đầu tư tại các Khu chức năng trên nhiều lĩnh vực như:

-         Sản xuất

-         Nghiên cứu

-         Đào tạo

-         Kinh doanh, thương mại

-         Phát triển hạ tầng

-         Tài chính, đầu tư

Đối với lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu, theo chủ trương của Chính phủ về phát triển công nghệ cao, Khu CNC Hòa Lạc tập trung thu hút các dự án đầu tư phát triển 4 lĩnh vực công nghệ là: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới và công nghệ tự động hóa.

Danh mục các công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển được ban hành tại Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 13/2017/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 sửa đổi danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266