Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

17:57 - 01/03/2022

Tên Dự án: Trung tâm Thương mại, dịch vụ và giới thiệu sản phẩm HHPD

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Hỗn hợp

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 69.7

Diện tích thực hiện dự án (ha): 0.99

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác