STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành
1 Quyết định số 36 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc ban hành mức thu tiền sử dụng hạ tầng năm 2022 đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật do Nhà nước đầu tư tại các khu chức năng thuộc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

17/03/2022 Tải về
2 Quyết định số 27 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc điều chỉnh mức thu tiền xử lý nước thải tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

15/03/2022 Tải về
3 Quyết định số 26 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc điều chỉnh mức thu tiền sử dụng hạ tầng bình quân đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật do Nhà nước đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

11/03/2022 Tải về
4 Quyết định số 25 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá đất cụ thể và tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hàng năm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2022

02/03/2022 Tải về
5 Quyết định số 180 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá đất cụ thể và tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất hàng năm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2021

08/12/2021 Tải về
6 Quyết định số 241 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối với các khu chức năng có Chủ đầu tư hạ tầng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

31/12/2020 Tải về
7 Quyết định số 66/QĐ-CNCHL của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

28/06/2019 Tải về
8 Quyết định số 225/QĐ-CNCHL của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc phê duyệt thu tiền sử dụng hạ tầng đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật do Nhà nước đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Quyết định về việc phê duyệt thu tiền sử dụng hạ tầng đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật do Nhà nước đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

28/12/2020 Tải về
9 Quyết định số 218/QĐ-CNCHL của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc phê duyệt mức thu tiền xử lý nước thải đối với hệ thống xử lý nước thải do Nhà nước đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Quyết định về việc phê duyệt mức thu tiền xử lý nước thải đối với hệ thống xử lý nước thải do Nhà nước đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

21/12/2020 Tải về
10 Quyết định số 136/QĐ-CNCHL của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá đất cụ thể và tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất hàng năm tại Khu CNC Hòa Lạc năm 2020.

21/08/2020 Tải về
11 Quyết định 10/QĐ-CNCHL

Thông báo về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất và tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất hàng năm tại Khu CNC Hòa Lạc năm 2019.

21/01/2019 Tải về
12 Decision No.09/2019/QD-TTg

Decision on functions, duties, rights and organizational structure of Hoa Lac Hi-Tech Park Management Board affiliated to the Ministry of Science and Technology.

15/02/2019 Tải về
13 Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017

Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

20/06/2017 Tải về
14 Thủ tục hành chính về quy hoạch, đất đai, xây dựng

Thủ tục hành chính về quy hoạch, đất đai, xây dựng

Tải về
15 Thủ tục hành chính về đầu tư

Thủ tục hành chính về đầu tư

Tải về