STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành
1 Quyết định số 209 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về Ban hành Hướng dẫn việc bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

27/12/2021 Tải về
2 Quyết định số 28 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về Ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2023

Quyết định số 28 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về Ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2023.

17/03/2023 Tải về
3 Quyết định số 36 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc ban hành mức thu tiền sử dụng hạ tầng năm 2022 đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật do Nhà nước đầu tư tại các khu chức năng thuộc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

17/03/2022 Tải về
4 Quyết định số 27 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc điều chỉnh mức thu tiền xử lý nước thải tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

15/03/2022 Tải về
5 Quyết định số 26 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc điều chỉnh mức thu tiền sử dụng hạ tầng bình quân đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật do Nhà nước đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

11/03/2022 Tải về
6 Quyết định số 25 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá đất cụ thể và tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hàng năm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2022

02/03/2022 Tải về
7 Quyết định số 180 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá đất cụ thể và tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất hàng năm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2021

08/12/2021 Tải về
8 Quyết định số 241 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối với các khu chức năng có Chủ đầu tư hạ tầng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

31/12/2020 Tải về
9 Quyết định số 1256/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện một số việc liên quan đến sử dụng người lao động nước ngoài.

Quyết định về việc ủy quyền Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện một số việc liên quan đến sử dụng người lao động nước ngoài.

12/03/2021 Tải về
10 Quyết định số 66/QĐ-CNCHL của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

28/06/2019 Tải về
11 Quyết định số 225/QĐ-CNCHL của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc phê duyệt thu tiền sử dụng hạ tầng đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật do Nhà nước đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Quyết định về việc phê duyệt thu tiền sử dụng hạ tầng đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật do Nhà nước đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

28/12/2020 Tải về
12 Quyết định số 218/QĐ-CNCHL của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc phê duyệt mức thu tiền xử lý nước thải đối với hệ thống xử lý nước thải do Nhà nước đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Quyết định về việc phê duyệt mức thu tiền xử lý nước thải đối với hệ thống xử lý nước thải do Nhà nước đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

21/12/2020 Tải về
13 Quyết định số 136/QĐ-CNCHL của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá đất cụ thể và tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất hàng năm tại Khu CNC Hòa Lạc năm 2020.

21/08/2020 Tải về
14 Quyết định số 1354/QĐ-BKHCN

Quyết định công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

27/05/2019 Tải về
15 Quyết định 10/QĐ-CNCHL

Thông báo về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất và tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất hàng năm tại Khu CNC Hòa Lạc năm 2019.

21/01/2019 Tải về
16 Quyết định 166/QĐ-CNCHL

Quyết định ban hành Hướng dẫn về việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

19/10/2017 Tải về
17 574/QĐ-TTg

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

25/04/2017 Tải về
18 899/QĐ-TTg

Phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030

27/05/2016 Tải về
19 2392/QĐ-UBND

Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng

26/05/2015 Tải về
20 201/QĐ-TTg

Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030

25/01/2014 Tải về
21 68/TB-VPCP

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi thăm và làm việc tại Khu CNC Hòa Lạc

29/02/2012 Tải về
22 1647/TTg-KGVX

Công văn 1647/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

16/09/2011 Tải về
23 1611/QĐ-TTg

Quyết định 1611/QĐ-TTg về thành lập Trung tâm Vệ tinh Quốc gia trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

16/09/2011 Tải về
24 21/2008/QH12

Law on High Technologies

13/11/2008 Tải về
25 27/2006/QĐ-BKHCN

Về việc ban hành "Quy định về tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao"

18/12/2006 Tải về
26 134/TB-VPCP

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp xem xét việc thực hiện dự án xây dựng Trung tâm vũ trụ Hòa Lạc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

22/04/2009 Tải về
27 99/2003/NĐ-CP

Regulation on High Tech Parks

28/08/2003 Tải về
28 10/2000/QĐ-TTg

Establishing HHTP MB 10 2000

18/01/2000 Tải về
29 198/1998/QĐ-TTg

Decision No. 198/1998/QD-TTg, on the establishment of Hoa Lac Hi-Tech Park

12/10/1998 Tải về
30 13/2008/QH12

Law on value added tax

03/06/2008 Tải về
1 2  Trang sau