Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý 2 và 06 tháng đầu năm 2021

09:11 - 08/07/2021

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 và 06 tháng đầu năm 2021 theo hình thức niêm yết tại bảng thông tin và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị như sau:

1. Tổng số đơn vị trực thuộc: 03 đơn vị

2. Tổng số đơn vị đã công khai: 03 đơn vị

3. Tổng dự toán được giao trong năm: 26.250 triệu đồng

4. Kinh phí năm 2020 chuyển sang: 0 đồng

5. Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 2021: 26.250 triệu đồng, trong đó:

- Chi quản lý hành chính:

+ Quý 2 là: 3.085 triệu đồng đạt 24,2% so với dự toán và 107,04% so cùng kỳ năm trước.

+ 6 tháng đầu năm: 5.828 triệu đồng, đạt 45,71% so với dự toán và 108.31% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi nghiên cứu khoa học:

+ Quý 2 là: 908,5 triệu đồng, đạt 15,88% so với dự toán.

+ 6 tháng đầu năm: 1.723,5 triệu đồng, đạt 30,13% so với dự toán.

- Chi hoạt động kinh tế:

+ Quý 2 là: 74 triệu đồng, đạt 1% so với dự toán.

+ 6 tháng đầu năm: 151,2 triệu đồng, đạt 1,94% so với dự toán.

- Tổng kinh phí đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 là 7.702,7 triệu đồng, đạt 29,34% so với dự toán và bằng 142,06% so với cùng kỳ năm trước.

 Thông tin chi tiết:

1) Công khai NSNN quý II.2021 - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

2) CV gửi Bộ KHCN

3) BCCK

4) Thuyết minh Công khai

5) Phụ lục

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266