Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2020; 6 tháng cuối năm và cả năm 2020

11:31 - 14/01/2021

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính và Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2020; 6 tháng cuối năm và cả năm 2020 theo hình thức niêm yết tại bảng thông tin và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị như sau:

  1. Tổng số đơn vị trực thuộc: 3 đơn vị

  2. Tổng số đơn vị đã công khai: 3 đơn vị

  3. Tổng dự toán được giao trong năm: 28.376 triệu đồng

  4. Kinh phí năm 2019 chuyển sang: 0 đồng

  5. Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 2020: 28.376 triệu đồng, trong đó:

+ Chi quản lý hành chính: 3.900 triệu đồng đạt 29,26% so với dự toán

+ Chi nghiên cứu khoa học: 1.168,7 triệu đồng, đạt 20,08% so với dự toán

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 3.078 triệu đồng, đạt 33,35% so với dự toán

+ Tổng kinh phí đã thực hiện quý IV năm 2020 là 8.146,7 triệu đồng đạt 28,71% so với dự toán.

* Thực hiện 6 tháng cuối năm 2020:

+ Chi quản lý hành chính: 6.832 triệu đồng, đạt 51,26% so với dự toán

+ Chi nghiên cứu khoa học: 2.759,8 triệu đồng, đạt 47,43% so với dự toán

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 3.118,6 triệu đồng, đạt 33,79% so với dự toán

+ Tổng kinh phí đã thực hiện 6 tháng cuối năm là 12.710,4 triệu đồng đạt 44,79% so với dự toán, bằng 87.38% so với mức chi cùng kỳ năm 2019

* Tình hình thực hiện năm 2020:

+ Chi quản lý hành chính: 12.213 triệu đồng, đạt 91.63% so với dự toán

+ Chi nghiên cứu khoa học: 3.800,5 triệu đồng, đạt 65,31% so với dự toán, bằng 77.88% so với cùng kỳ năm trước

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 3.118,6 triệu đồng, đạt 33,79% so với dự toán, bằng 53.2% so với cùng kỳ năm trước

+ Tổng kinh phí đã thực hiện năm 2020 là 19.132,1 triệu đồng đạt 67,42% so với dự toán và bằng 89.43% so với cùng kỳ năm 2019.

(Chi tiết theo biểu đánh giá thực hiện dự toán thu - chi đính kèm).

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266