Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý 3 và 09 tháng đầu năm 2020

11:58 - 07/10/2020

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 và 09 tháng đầu năm 2020 theo hình thức niêm yết tại bảng thông tin và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị như sau:

1. Tổng số đơn vị trực thuộc: 03 đơn vị

2. Tổng số đơn vị đã công khai: 03 đơn vị

3. Tổng dự toán được giao trong năm: 29.120 triệu đồng

4. Kinh phí năm 2019 chuyển sang: 0 đồng

5. Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 2020: 29.120 triệu đồng, trong đó:

- Chi quản lý hành chính:

+ Quý 3 là: 2.932 triệu đồng đạt 21,61% so với dự toán và 105,47% so cùng kỳ năm trước.

+ 9 tháng đầu năm: 8.313 triệu đồng, đạt 61,26% so với dự toán và 108,12% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi nghiên cứu khoa học:

+ Quý 3 là: 2592,1 triệu đồng, đạt 42,49% so với dự toán và 264,23% so với cùng kỳ năm trước.

+ 9 tháng đầu năm: 2.632,8 triệu đồng, đạt 43,16% so với dự toán và 90,26% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi hoạt động kinh tế:

+ Quý 3 là: 40,6 triệu đồng

+ 9 tháng đầu năm: 40,6 triệu đồng

- Tổng kinh phí đã thực hiện quý 3 năm 2020: 5.565 triệu đồng, đạt 19,11% so với dự toán và đạt 74,45% so cùng kỳ năm trước; 9 tháng đầu năm 2020 là 10.986 triệu đồng, đạt 37,73% so với dự toán và đạt 76,73% so với cùng kỳ năm trước.

 (Chi tiết theo biểu đánh giá thực hiện dự toán thu - chi đính kèm).

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266