Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

11:48 - 31/12/2020

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản khác có liên quan, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tại Quyết định số 248/QĐ-CNCHL ngày 31/12/2020.

Văn bản đi kèm:

(1). Công bố Công khai quyết toán 2019 

(2).  Phụ lục Công khai quyết toán 2019

(3). Quyết định công khai quyết toán 2019 

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266