Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

03:18 - 20/05/2019

Tên Dự án: Xây dựng trung tâm đo lường Việt Nam

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu nghiên cứu và triển khai (R&D)

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 198

Diện tích thực hiện dự án (ha): 6.8

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác