Trường Đại học FPT

02:30 - 04/03/2017

Tên Dự án: Đầu tư xây dựng trường đại học FPT.

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Giáo dục và Đào tạo

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 2696

Diện tích thực hiện dự án (ha): 30

Mục tiêu Dự án: Đầu tư xây dựng trường đại học FPT.

Tình trạng hiện nay: 1231

Hình ảnh dự án:

Nội dung chi tiết: