Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 (đợt 1) của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

11:53 - 21/05/2020

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản khác có liên quan, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 (đợt 1)  tại Quyết định số 88/QĐ-CNCHL ngày 21/5/2020 (phụ lục kèm theo). 

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266