Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

04:07 - 31/12/2019

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản khác có liên quan, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tại Quyết định số 177/QĐ-CNCHL ngày 31/12/2019 (phụ lục kèm theo). 

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266