Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2020

11:30 - 09/07/2020

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được Ngân sách nhà nước hỗ trợ, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2020; 6 tháng đầu năm 2020 theo hình thức đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị như sau:

1. Tổng số đơn vị trực thuộc: 03 đơn vị
2. Tổng số đơn vị đã công khai: 03 đơn vị
3. Tổng dự toán được giao trong năm: 27.760 triệu đồng
4. Kinh phí năm 2019 chuyển sang: 0 đồng
5. Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 2020: 27.760 triệu đồng, trong đó:

- Chi quản lý hành chính:

+ Quý II: 2.882 triệu đồng đạt 22,78% so với dự toán và 99,97% so cùng kỳ năm trước.

+ 6 tháng đầu năm: 5.381 triệu đồng, đạt 42,54% so với dự toán và 109,59% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi nghiên cứu khoa học:

+ Quý II: 20,6 triệu đồng, đạt 0,36% so với dự toán và 19,98% so với cùng kỳ năm trước.

+ 6 tháng đầu năm: 40,7 triệu đồng, đạt 0,72% so với dự toán và 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi hoạt động kinh tế: 0 đồng;

- Tổng kinh phí đã thực hiện quý II/2020: 2.903 triệu đồng, đạt 10,46% so với dự toán và đạt 97,2% so cùng kỳ năm trước; 6 tháng đầu năm là 5.422 triệu đồng, đạt 19,53% so với dự toán và đạt 79,17% so với cùng kỳ năm trước.

 (Chi tiết theo biểu đánh giá thực hiện dự toán thu - chi đính kèm).

 

 

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266