Thông báo về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất và tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất hàng năm tại Khu CNC Hòa Lạc năm 2019

10:10 - 22/01/2019

Ngày 21/01/2019, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-CNCHL, trong đó quy định:

- Hệ số điều chỉnh giá đất (k) đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và đất thương mại, dịch vụ theo từng khu chức năng, tuyến đường và tương ứng với mục đích sử dụng đất, làm căn cứ xác định giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2019.

- Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hàng năm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2019.

- Áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất và tỷ lệ phần trăm (%) tính theo đơn giá thuê đất hàng năm.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thông báo để các đơn vị/doanh nghiệp/nhà đầu tư biết. Thông tin chi tiết, đề nghị xem tại đây.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266