Công khai tình hình thực hiện dự toán Thu - chi ngân sách nhà nước quý I năm 2019

10:02 - 08/04/2019

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc báo cáo tình hình thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2019 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ.

I. Tình hình công khai ngân sách tại các đơn vị trực thuộc:

            1. Số đơn vị chưa công khai ngân sách: 0 đơn vị

            2. Số đơn vị thực hiện công khai ngân sách: 4 đơn vị

STT

Tên đơn vị

Đơn vị đã thực hiện công khai ngân sách

Nội dung

Hình thức

Thời gian

Đúng nội dung

Chưa đúng nội dung

Đúng hình thức

Chưa đúng hình thức

Đúng thời gian

Chưa đúng thời gian

1

Văn phòng Ban

x

 

x

 

x

 

2

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao

x

 

x

 

x

 

3

Trung tâm Đào tạo

x

 

x

 

x

 

4

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

x

 

x

 

x

 

Thông tin chi tiết, đề nghị xem tại đây.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266