Công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách nhà nước quý II năm 2019

15:18 - 11/07/2019

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019 theo hình thức niêm yết tại bảng thông tin và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị như sau:

1. Tổng số đơn vị trực thuộc: 4 đơn vị

2. Tổng số đơn vị đã công khai: 4 đơn vị

3. Tổng dự toán được giao trong năm: 27.281 triệu đồng

4. Kinh phí năm 2018 chuyển sang: 101 triệu đồng

5. Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 2018: 27.281 triệu đồng, trong đó:

- Chi quản lý hành chính:

+ Quý II: 2.883 triệu đồng đạt 23% so với dự toán

+ 6 tháng đầu năm: 4.910 triệu đồng, đạt 40% so với dự toán

- Chi nghiên cứu khoa học:

+ Quý II: 1.011 triệu đồng, đạt 19% so với dự toán

+ 6 tháng đầu năm: 1.936 triệu đồng, đạt 37% so với dự toán

- Chi sự nghiệp kinh tế: 0 đồng;

- Tổng kinh phí đã thực hiện quý II/2019: 3.894 triệu đồng, đạt 14,27% so với dự toán và 6 tháng đầu năm là 6.846 triệu đồng, đạt 25% so với dự toán.

 (Chi tiết theo file đính kèm).

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266