Công ty Cổ phần BKAV

03:08 - 20/05/2019

Tên Dự án: Đầu tư phát triển phần mềm và dịch vụ An ninh mạng

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Phần mềm

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 334

Diện tích thực hiện dự án (ha): 2.3

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác