Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam

16:11 - 20/05/2019

Tên Dự án: Tòa nhà viễn thông/IDC-VNPT

Quốc gia: Việt Nam

Khu chức năng: Khu Trung Tâm

Vốn đăng ký (tỷ đồng): 2947

Diện tích thực hiện dự án (ha): 2.22

Mục tiêu Dự án:

Tình trạng hiện nay:

Nội dung chi tiết:

Các bài viết khác