Thông báo về việc báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng và ước cả năm 2018

23:10 - 20/06/2018

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nhận được Văn bản số 3916/BKHĐT-ĐTNN ngày 11/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng, ước cả năm 2018, kế hoạch năm 2019 và báo cáo tình hình triển khai các dự án FDI quy mô lớn.

Nhằm đảm bảo công tác tổng hợp số liệu đầu tư nước ngoài chung toàn Khu để kịp thời báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định, đề nghị các nhà đầu tư nước ngoài tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc báo cáo đầy đủ các số liệu theo biểu mẫu tại đây và gửi về Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trước Thứ tư, ngày 27/6/2018 (bản mềm gửi về địa chỉ email: hieunt@hhtp.gov.vn hoặc hieuhhtp@gmail.com).
 

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266