CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 3 NĂM 2017

17:55 - 15/10/2017

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 3 năm 2017 dán tại bảng thông tin của Ban quản lý và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị như sau:
- Tổng số đơn vị trực thuộc: 4 đơn vị
- Tổng số đơn vị đã công khai: 4 đơn vị
- Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở làm việc
Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 3 năm 2017:
- Tổng dự toán được giao trong năm: 25.130 triệu đồng
- Kinh phí năm 2016 chuyển sang: 2.852 triệu đồng
- Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 2017: 27.982 triệu đồng
- Tổng kinh phí đã thực hiện trong quý 3/2017: 6.210 triệu đồng
Trong đó:
- Chi quản lý hành chính: 3.050 triệu đồng đạt 24,1% so với dự toán
- Chi nghiên cứu khoa học: 996 triệu đồng, đạt 18,78% so với dự toán
- Chi sự nghiệp kinh tế: 2.165 triệu đồng, đạt 21,59% so với dự toán
- Tổng kinh phí đã thực hiện quý 3/2017 đạt 22,19% so với dự toán và đạt 100% so với cùng kỳ năm trước.
Chi tiết theo biểu Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2017 đính kèm.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266