Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý 3 và 09 tháng đầu năm 2021

10:25 - 08/10/2021

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 và 06 tháng đầu năm 2021 theo hình thức niêm yết tại bảng thông tin và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị như sau:

1. Tổng số đơn vị trực thuộc: 03 đơn vị

2. Tổng số đơn vị đã công khai: 03 đơn vị

3. Tổng dự toán được giao trong năm: 25.272,2 triệu đồng

4. Kinh phí năm 2020 chuyển sang: 0 đồng

5. Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 2021: 25.272,2 triệu đồng, trong đó:

- Chi quản lý hành chính:

+ Quý 3 là: 2.791 triệu đồng đạt 22,05% so với dự toán và 95,19% so cùng kỳ năm trước.

+ 9 tháng đầu năm: 8.619 triệu đồng, đạt 68,10% so với dự toán và 103,68% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi nghiên cứu khoa học:

+ Quý 3 là: 965,9 triệu đồng, đạt 16,4% so với dự toán và 33,41% so với cùng kỳ năm trước.

+ 9 tháng đầu năm: 2.589,4 triệu đồng, đạt 49,04% so với dự toán và 98,35% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi hoạt động kinh tế:

+ Quý 3 là: 493,3 triệu đồng, đạt 6,73% so với dự toán năm.

+ 9 tháng đầu năm: 644,5 triệu đồng, đạt 8,79% so với dự toán năm.

- Tổng kinh phí đã thực hiện 9 tháng đầu năm 2021 là 11.852,9 triệu đồng, đạt 46,9% so với dự toán và bằng 107,89% so với cùng kỳ năm trước.

 Thông tin chi tiết:

1) Công khai NSNN quý II.2021 - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

2) CV gửi Bộ KHCN

3) BCCK

4) Thuyết minh Công khai

5) Phụ lục

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266