Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước quý III năm 2018

04:42 - 12/10/2018

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2018 theo hình thức niêm yết tại bảng thông tin và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị như sau:

1. Tổng số đơn vị trực thuộc: 4 đơn vị

2. Tổng số đơn vị đã công khai: 4 đơn vị

3. Tổng dự toán được giao trong năm: 27.290 triệu đồng

4. Kinh phí năm 2017 chuyển sang: 83 triệu đồng

5. Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 2018: 27.373 triệu đồng, trong đó:

- Chi quản lý hành chính:

+ Quý III: 2.693 triệu đồng đạt 22,26% so với dự toán

- Chi nghiên cứu khoa học:

+ Quý III: 1.127 triệu đồng, đạt 21,71% so với dự toán

- Chi sự nghiệp kinh tế: 4.625 triệu đồng, đạt 46,25% so với dự toán;

- Tổng kinh phí đã thực hiện quý III/2018: 8.445 triệu đồng, đạt 30,95% so với dự toán.

 (Chi tiết theo biểu đánh giá thực hiện dự toán thu - chi đính kèm).

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266