Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý 4, sáu tháng cuối năm 2021 và cả năm 2021

09:53 - 07/01/2022

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính và Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2021; 6 tháng cuối năm và cả năm 2021 theo hình thức niêm yết tại bảng thông tin và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị như sau:
1. Tổng số đơn vị trực thuộc: 3 đơn vị
2. Tổng số đơn vị đã công khai: 3 đơn vị
3. Tổng dự toán được giao trong năm: 25.272,2 triệu đồng
4. Kinh phí năm 2020 chuyển sang: 0 đồng
5. Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 2021: 25.272,2 triệu đồng, trong đó:
* Thực hiện Quý IV năm 2021:
+ Chi quản lý hành chính: 3.189 triệu đồng đạt 25,2% so với dự toán, 81,77% so với cùng kỳ năm trước.
+ Chi nghiên cứu khoa học: 1.738,5 triệu đồng, đạt 32,92% so với dự toán, 148,76% so với cùng kỳ năm trước.
+ Chi sự nghiệp kinh tế: 1.098,4 triệu đồng, đạt 14,97%% so với dự toán, 35,69% so với cùng kỳ năm trước.
+ Tổng kinh phí đã thực hiện quý IV năm 2021 là 6.025,9 triệu đồng đạt 23,84% so với dự toán, 73,97% so với cùng kỳ năm trước.
* Thực hiện 6 tháng cuối năm 2021:
+ Chi quản lý hành chính: 5.980 triệu đồng, đạt 47,25% so với dự toán,87,53% so với cùng kỳ năm trước.
+ Chi nghiên cứu khoa học: 2.604,4 triệu đồng, đạt 49,32% so với dự toán, 94,37% so với cùng kỳ năm trước.
+ Chi sự nghiệp kinh tế: 1.597,7 triệu đồng, đạt 21,7%% so với dự tóan, 51,04% so với cùng kỳ năm trước.
+ Tổng kinh phí đã thực hiện 6 tháng cuối năm là 10.176,1 triệu đồng đạt 40,27% so với dự toán, 80,06% so với cùng kỳ năm trước.
* Tình hình thực hiện năm 2021:
+ Chi quản lý hành chính: 11.808 triệu đồng, đạt 93,3% so với dự toán, 96,68% so với năm 2020.
+ Chi nghiên cứu khoa học: 4.327,9 triệu đồng, đạt 81,96% so với dự toán, 113,88% so với năm 2020.
+ Chi sự nghiệp kinh tế: 1.742,9 triệu đồng, đạt 23,76% so với dự toán, 55,89% so với năm 2020.
+ Tổng kinh phí đã thực hiện năm 2021 là 17.878,8 triệu đồng, đạt 70,74% so với dự toán, 93,45% so với năm 2020.
 
Thông tin chi tiết:

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266