Công khai Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2022

09:19 - 08/04/2022

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2022 theo hình thức niêm yết tại bảng thông tin và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị như sau:

1. Tổng số đơn vị trực thuộc: 03 đơn vị
2. Tổng số đơn vị đã công khai: 03 đơn vị
3. Tổng dự toán được giao trong năm: 25.100 triệu đồng
4. Kinh phí năm 2021 chuyển sang: 0 đồng
5. Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 2022: 25.100 triệu đồng, trong đó Quý I năm 2022 đã thực hiện:
- Chi quản lý hành chính:
+ Quý I: 2.304 triệu đồng đạt 17.72% so với dự toán
- Chi nghiên cứu khoa học:
+ Quý I: 871.1 triệu đồng, đạt 17.86% so với dự toán
- Chi hoạt động sự nghiệp kinh tế: 0 triệu đồng;
- Tổng kinh phí đã thực hiện quý I/2022: 3.175 triệu đồng, đạt 11.31% so với dự toán.

Thông tin chi tiết:

1) Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2022

2) CV gửi Bộ KHCN

3) BCCK

4) Thuyết minh Công khai

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266