Thông báo kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2021

14:15 - 30/11/2021

THÔNG BÁO
Kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2021

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch; Công văn số 248/BKHCN-TCCB ngày 05/02/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chủ trì tổ chức tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế được giao chưa sử dụng; Quyết định số 57/QĐ-CNCHL ngày 25/5/2021 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2021 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi), Hội đồng thi đã tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2021 theo đúng quy định hiện hành.

Sau khi hoàn tất quy trình chấm thi, ghép phách và tổng hợp kết quả thi Vòng 1, Hội đồng thi trân trọng thông báo kết quả thi Vòng 1 đến các thi sinh dự thi (Danh sách cụ thể theo phụ lục đính kèm).

Hội đồng thi nhận đơn phúc khảo bài thi và giải quyết các kiến nghị về kết quả thi từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 15/12/2021. Phí phúc khảo: 150.000đ/bài thi (Theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính). Địa chỉ nhận hồ sơ: Hội đồng thi tuyển, qua Văn phòng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

Hội đồng thi trân trọng thông báo để thí sinh biết.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266