Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức

11:39 - 01/11/2021

Căn cứ Quyết định số 09/2019/QĐ-TTg ngày 15/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các văn bản pháp lý có liên quan, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-HĐTĐ về tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức vào Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đối với 13 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (có danh sách kèm theo). Kế hoạch tổ chức kỳ thi được đăng trên trang thông thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (most.gov.vn) và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (hhtp.gov.vn).

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266