Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý 3 và 09 tháng đầu năm 2022

10:46 - 07/10/2022

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2022; 9 tháng đầu năm 2022 theo hình thức niêm yết tại bảng thông tin và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị như sau:

1. Tổng số đơn vị trực thuộc: 3 đơn vị

2. Tổng số đơn vị đã công khai: 3 đơn vị

3. Tổng dự toán được giao trong năm: 19.968 triệu đồng

4. Kinh phí năm 2021 chuyển sang: 0 đồng

5. Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 2022: 19.968 triệu đồng, trong đó:

* Thực hiện Quý III năm 2022:

   + Chi quản lý hành chính: 2.836 triệu đồng đạt 21,60% so với dự toán và 101,61% so với cùng kỳ năm trước.

   + Chi nghiên cứu khoa học: 1.341,5 triệu đồng, đạt 26,79% so với dự toán và 154,93% so với cùng kỳ năm trước.

   + Chi sự nghiệp kinh tế: 271,7 triệu đồng, đạt 14,85% so với dự toán

* Tổng kinh phí đã thực hiện quý III năm 2022 là 4.449,2 triệu đồng đạt 22,28% so với dự toán và bằng 107,21% so với cùng kỳ năm trước.

* Thực hiện 9 tháng đầu năm 2022:

   + Chi quản lý hành chính: 7.898 triệu đồng, đạt 60,15% so với dự toán và 91,63% so với cùng kỳ năm trước.

   + Chi nghiên cứu khoa học: 3.077,4 triệu đồng, đạt 61,45% so với dự toán và 118,85% so với cùng kỳ năm trước.

   + Chi sự nghiệp kinh tế: 955,1 triệu đồng, đạt 52,19% so với dự toán.

* Tổng kinh phí đã thực hiện 9 tháng đầu năm là 11.930,5 triệu đồng đạt 59,75% so với dự toán và bằng 100,66% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin chi tiết:

1) Công khai NSNN quý III.2022 - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

2) CV gửi Bộ KHCN

3) BCCK

4) Thuyết minh Công khai

5) Phụ lục

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266