Xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư qua mạng

21:53 - 01/04/2022

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu và xây dựng Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư qua mạng. Dự thảo đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để xin ý kiến.


Ảnh minh họa

Theo đó, Dự thảo Thông tư được ban hành sẽ quy định chi tiết về cung cấp, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư theo phương thức PPP, lộ trình áp dụng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, khai thác cơ sở dữ liệu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 và điểm b khoản 1 Điều 93 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Cung cấp, đăng tải thông tin, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất, lộ trình áp dụng trên Hệ thống theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 91 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, được sửa đổi bổ sung tại điểm b khoản 30 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.

Cung cấp, đăng tải thông tin dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. Việc lựa chọn nhà đầu tư qua mạng chưa áp dụng đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, đàm phán cạnh tranh, chỉ định thầu. Đối với dự án có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước thì không phải cung cấp, đăng tải thông tin theo quy định của Thông tư này. Việc quản lý thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Đối tượng áp dụng gồm tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư qua mạng thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư. Tổ chức, cá nhân có hoạt động lựa chọn nhà đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư chọn áp dụng quy định của Thông tư. Trong trường hợp này, quy trình thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng trên Hệ thống.

Dự thảo Thông tư gồm 5 Chương, 41 Điều quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đầu tư theo phương thức PPP, đấu thầu; lựa chọn nhà đầu tư qua mạng; khai thác cơ sở dữ liệu về PPP và tổ chức thực hiện.

Trong quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đầu tư theo phương thức PPP, đấu thầu quy định rõ về cung cấp, đăng tải thông tin về đầu tư theo phương thức PPP, lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống; trách nhiệm của các bên trong tham gia đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư qua mạng. Đối với lựa chọn nhà đầu tư qua mạng, Dự thảo đưa ra quy định về dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; dự án đầu tư có sử dụng đất; lộ trình áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng./.

Nguồn: www.mpi.gov.vn

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266