Thông báo về việc Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

10:21 - 06/06/2022

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ nội dung quy định tại Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cấp cho Nhà đầu tư để thực hiện Dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;

Trong thời gian qua, việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Dự án của các Nhà đầu tư còn hạn chế. Một số Nhà đầu tư thiếu tự giác, chủ động và phối hợp trong việc thực hiện chế độ báo cáo cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Ban Quản lý) mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần, một số Nhà đầu tư có báo cáo nhưng báo cáo sơ sài không đủ thông tin. Điều này đã gây khó khăn trong công tác tổng hợp báo cáo theo quy định, cũng như phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư để phối hợp giải quyết.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Ban Quản lý) đề nghị các Nhà đầu tư trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo đầu tư theo quy định, cụ thể như sau:

I. Các quy định về báo cáo

1. Báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư 2020. Cụ thể:

- Báo cáo hằng quý:

+ Thời hạn báo cáo: Trước ngày 10 tháng đầu của quý sau quý báo cáo.

+ Mẫu báo cáo: Mẫu A.III.1 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021.

- Báo cáo hằng năm:

+ Thời hạn báo cáo: Trước ngày 31/3 năm sau của năm báo cáo. Đối với các Nhà đầu tư chưa chấp hành chế độ báo cáo năm 2021, đề nghị hoàn thành và gửi lại Ban Quản lý chậm nhất vào ngày 30/6/2022.

+ Mẫu báo cáo: Mẫu A.III.2 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021.

2. Ngoài ra, để Ban Quản lý có thông tin thực hiện trách nhiệm giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 70 Luật Đầu tư 2020, Ban Quản lý yêu cầu các doanh nghiệp định kỳ hằng năm báo cáo đầu tư như sau:

- Báo cáo 06 tháng: Thời hạn báo cáo trước ngày 10/7.

- Báo cáo năm: Thời hạn báo cáo trước ngày 10/02 năm sau của năm báo cáo. Đối với các Nhà đầu tư chưa chấp hành chế độ báo cáo năm 2021, đề nghị hoàn thành và gửi lại Ban Quản lý chậm nhất vào ngày 30/6/2022.

(Mẫu báo cáo: Mẫu A.I.20 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021)

3. Hình thức gửi báo cáo: Nhà đầu tư gửi bản báo cáo chính thức trực tiếp tại Ban Quản lý (bản mềm gửi qua địa chỉ: hanlt@hhtp.gov.vn).

Riêng đối với Nhà đầu tư nước ngoài, ngoài việc thực hiện báo cáo nêu trên còn phải thực hiện thêm báo cáo online trên Cổng thông tin điện tử của Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ: https://adminfdi.mpi.gov.vn.

II. Xử lý vi phạm về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động đầu tư

Theo quy định tại Khoản 1, khoản 2, Điều 15, Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, hành vi vi phạm về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động đầu tư sẽ bị xử lý như sau:

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư hoặc báo cáo không đúng thời hạn theo quy định;

b) Báo cáo không trung thực, không chính xác về hoạt động đầu tư;…

Lưu ý: Mẫu báo cáo (file mềm) và thông tin chi tiết về Nghị định số 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Nhà đầu tư có thể tải về tại trang thông tin điện tử http://www.hhtp.gov.vn của Ban Quản lý. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ  với Ban Hợp tác và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (điện thoại 024.6.326.9295) để được hỗ trợ.

Ban Quản lý đề nghị các Nhà đầu tư trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nghiêm túc triển khai thực hiện.
Văn bản số 287/CNCHL-HTĐT gửi kèm theo.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266