Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP

02:26 - 21/05/2020

Thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 91 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) đã dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định nêu trên.

Toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&ĐT (địa chỉ: http://www.mpi.gov.vn) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn). Một số nội dung tóm tắt liên quan đến Dự thảo được trình bày tại Phụ lục kèm theo.

Để có cơ sở hoàn chỉnh trước khi ban hành, Bộ KH&ĐT trân trọng đề nghị Quý Cơ quan xem xét, góp ý đối với toàn văn dự thảo thông tư; đồng thời, nghiên cứu, có ý kiến cụ thể đối với một số nội dung chi tiết theo Mục III Phụ lục kèm theo văn bản (về tiêu chí đánh giá năng lực tài chính của nhà đầu tư, lãi vay huy động vốn đầu tư đề xuất, tiêu chí đánh giá dự án BT và việc xác định giá trị m3 đối với dự án đầu tư có sử dung đất).

Nhằm đảm bảo tiến độ ban hành Thông tư, đề nghị Quý Cơ quan gửi ý kiến góp ý về Bộ KH&ĐT (Cục Quản lý đấu thầu) trước ngày 25/5/2020(file mềm nội dung góp ý đề nghị gửi về địa chỉ email: pppoffice@mpi.com.vn).

Đường link để tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1dgjCu9GombvM-2Ulxlhrzcf8jBqOztr9/view?usp=sharing

Nguồn: www.mpi.gov.vn

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266