Hướng dẫn một số mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư

22:28 - 24/01/2021

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (sau đây gọi là Luật Đầu tư năm 2020). Hiện nay, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020 đang được hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành.
Tiếp theo Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 về triển khai thi hành Luật Đầu tư 2020, ngày 20/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 324 /BKHĐT-PC hướng dẫn bổ sung một số mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư (Danh mục biểu mẫu tại đây).

 

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266