Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức khóa học về "Kỹ năng quản lý thời gian"

15:04 - 20/02/2024

Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) thuộc Ban Quán lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức 01 khóa học về "Kỹ năng quản lý thời gian".