Trình tự, thủ tục đầu tư

02:29 - 08/05/2017

Các dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc được thực hiện theo 03 giai đoạn như lưu đồ dưới đây.

LƯU ĐỒ HƯỚNG DẪN CHUNG

GIAI ĐOẠN
CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

 

GIAI ĐOẠN
TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ

 

GIAI ĐOẠN
KHAI THÁC VẬN HÀNH

Thủ tục Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư
(Hướng dẫn tại Phụ lục 01)

 

Thủ tục triển khai đầu tư xây dựng công trình
(Hướng dẫn lưu đồ A)

 

Thủ tục Lao động và thành lập văn phòng đại diện
(Hướng dẫn tại Phụ lục 10)

 

 

Thủ tục triển khai đầu tư xây dựng công trình
 (Hướng dẫn lưu đồ B) 

 

Đối với các dự án không sử dụng đất, không xây dựng công trình thì thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn khai thác vận hành.

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266