Lưu đồ hướng dẫn B

23:08 - 13/12/2016

Trình tự thủ tục đầu tư: LƯU ĐỒ HƯỚNG DẪN – B

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ ĐẦU TƯ THỜI GIAN BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC  
QUY HOACH CHI TIẾT 1/500 ( ≥5ha)
Hướng dẫn: Phụ lục 4, 4*
HỒ SƠ TỔNG MẶT BẰNG ≤5ha
Hướng dẫn: Phụ lục 5
   
THẨM ĐỊNH/ PHÊ DUYỆT NHIỆM VU/ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500
CHẤP THUẬN TỔNG MẶT BẰNG, P/A KIẾN TRÚC VÀ ĐẤU NỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

(1)

(1*)

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

THẨM ĐỊNH DƯ ÁN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

(Do Bộ QLCT XD, Sở XD)

 
 

XIN Ý KIẾN PCCC

  (SỞ CẢNH SÁT PCCC HÀ NỘI)

ĐTM

XÁC NHẬN BVMT

(2)
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Điều: 58 Luật xây dựng
     
ĐỀ NGHỊ GIAO ĐẤT/ THUÊ ĐẤT
Hướng dẫn: Phụ lục 7
 
QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT
SỔ ĐỎ SỞ TNMT
(3)
THIẾT KẾ BVTC DỰ TOÁN XÂY DỰNG
Hướng dẫn: Phụ lục 8
PHÊ DUYỆT BẢN VẼ TKTC DỰ TOÁN XÂY DỰNG
 
THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BVTC & DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
( Công trình cấp II, III)

THẨM DUYỆT TK PCCC

(SỞ CẢNH SÁT PCCC HÀ NỘI)

(4)
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP XÂY DỰNG
Hướng dẫn: Phụ lục 9
(Đối với dự án lập TMB)
 
CẤP PHÉP XÂY DỰNG
(5)

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266