Lưu đồ hướng dẫn A

11:11 - 13/12/2016

Trình tự thủ tục đầu tư: LƯU ĐỒ HƯỚNG DẪN – A

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ ĐẦU TƯ THỜI GIAN BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC  
QUY HOACH CHI TIẾT 1/500 ( ≥5ha)
Hướng dẫn: Phụ lục 4, 4*
HỒ SƠ TỔNG MẶT BẰNG ≤5ha
Hướng dẫn: Phụ lục 5
   
THẨM ĐỊNH/ PHÊ DUYỆT NHIỆM VU/ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500
CHẤP THUẬN TỔNG MẶT BẰNG, P/A KIẾN TRÚC VÀ ĐẤU NỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

(1)

 

(1*)

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ
Hướng dẫn: Phụ lục 6
 
THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ

XIN Ý KIẾN PCCC 

SỞ CẢNH SÁT PCCC HÀ NỘI

ĐTM XÁC NHẬN BVMT
(2)
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Điều: 58 Luật xây dựng
   

(3)

ĐỀ NGHỊ GIAO ĐẤT/ THUÊ ĐẤT
Hướng dẫn: Phụ lục 7
 
QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT
SỔ ĐỎ SỞ TNMT
THIẾT KẾ BVTC DỰ TOÁN XÂY DỰNG
Hướng dẫn: Phụ lục 8
PHÊ DUYỆT BẢN VẼ TKTC DỰ TOÁN XÂY DỰNG
 
THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BVTC & DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
( Công trình cấp II, III)

THẨM DUYỆT TK PCCC

 (SỞ CẢNH SÁT PCCC HÀ NỘI)

(4)
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP XÂY DỰNG
Hướng dẫn: Phụ lục 9
(Đối với dự án lập TMB)
 
CẤP PHÉP XÂY DỰNG
(5)

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266