Hướng dẫn tại Phụ lục 11

15:04 - 14/12/2016

Phụ lục 11

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

(Áp dụng cho Dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc)

1.  Các nội dung thực hiện:

TT

Nội dung

Biểu mẫu

Ghi chú

1

Biểu 1: Báo cáo tháng về tình hình thực hiện dự án đầu tư

Biểu mẫu 1

 

2

Biểu 2: Báo cáo quý về tình hình thực hiện dự án đầu tư

Biểu mẫu 2

 

3

Biểu 3: Báo cáo năm về tình hình thực hiện dự án đầu tư

Biểu mẫu 3

 

2.     Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc và 01 file mềm

3.  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

4.  Căn cứ pháp lý

Ø  Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Ø Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; 

Ø Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về biểu mẫu thủ tục đầu tư;

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266