Hướng dẫn tại Phụ lục 09

03:46 - 16/12/2016

Phụ lục 09

THỦ TỤC CẤP PHÉP XÂY DỰNG 

1.  Lưu đồ thực hiện thủ tục

 

Thời điểm áp dụng: Từ 01/12/2016

2. Trình tự thực hiện:

TT

CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

Tên thủ tục hành chính

Cấp phép xây dựng

2

Lĩnh vực TTHC

Quản lý xây dựng theo quy hoạch.

3

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Chủ dự án chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Km 29 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất – Hà Nội.), vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút)

Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. (Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ và xuất biên nhận/ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc xem xét, kiểm tra hồ sơ hoặc lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu cần). Trường hợp cần giải trình, bổ sung nội dung hồ sơ, Ban quản lý sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày viết trên Giấy biên nhận hồ sơ. 

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

4

Mẫu đơn

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng. 

5

Thành phần, số lượng hồ sơ

5.1 Thành phần hồ sơ:

- Một trong những Giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (giấy tờ về quyền sở hữu công trình, nhà ở, đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo).(2 bộ công chứng)

Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc Xác nhận bảo vệ môi trừơng của cơ quan có thẩm quyền. (2 bộ công chứng)

Văn bản thẩm duyệt về PCCC của cơ quan chuyên môn. (2 bộ công chứng)

- Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan có thẩm quyền.(2 bộ photo)

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình của Chủ đầu tư (kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)).(2 bộ gốc)

-Văn bản thẩm định thiết kế kỹ thuật (thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế hai bước)của cơ quan có thẩm quyền. (2 bộ phô tô)

- Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ  thi công (thiết kế hai bước) dự án của Chủ đầu tư. (2 bộ gốc)

b. Hồ sơ năng lực:

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trí thiết kế xây dựng do nhà thầu tư vấn lập (theo mẫu phụ lục 09 ban hành kèm theo thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng) (2 bộ công chứng).

 Bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. (2 bộ công chứng)

- Đăng ký kinh doanh, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Nhà thầu thiết kế do cơ quan có thẩm quyền cấp (Sở xây dựng hoặc Bộ Xây dựng cấp) (Đươc đăng tải thông tin năng lực trên trang thông tin của Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng)(2 bộ công chứng)

c. Hồ sơ thiết kế:

+ Thuyết minh thiết kế kỹ thuật (thiết kế ba bước),thiết kế bản vẽ  thi công(thiết kế hai bước) dự án của Chủ đầu tư (2 bộ gốc)

+ Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của dự án.(đơn vị thẩm tra được đăng ký công khai thông tin năng lực trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây Dựng hoặc Sở Xây dựng trường hợp chưa đăng ký thi phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng).(2 bộ gốc)( Bổ sung trong trường hợp cơ quan thẩm định yêu cầu thẩm tra làm cơ sở thẩm định).

+ Bản vẽ thiết kế: (Bản vẽ A3) (2 bộ gốc)

- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, mặt bằng ranh giới lô đất, bản vẽ bình đồ(đối với công trình theo tuyến), bản vẽ sơ đồ đấu nối với hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của công trình (giao thông, san nền, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, viễn thông). (tỷ lệ 1/100-1/200).

- Bản vẽ mặt cắt ngang điển hình, bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, Bản vẽ cấu tạo chi tiết kết cấu, bảng tổng hợp khối lượng (đối với công trình theo tuyến). (tỷ lệ 1/100-1/200).

Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng, mặt cắt chủ yếu của công trình. (tỷ lệ 1/100-1/200).

- Bản vẽ mặt bằng móng, mặt cắt móng, các bản vẽ kết cấu chịu lực chính (móng, khung, tường, mái chịu lực); Bản vẽ chi tiết kết cấu.

+ Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt PCCC.( 2 bộ công chứng).

(Quy cách hồ sơ thiết kế tuân thủ Điều 21 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015).

6

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc

7

Cơ quan thực hiện

Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc.

8

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Các dự án được quy định tại Khoản 2 Điều 103 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

9

Kết quả giải quyết TTHC

Giấy phép xây dựng

10

Phí, lệ phí

Không.

11

Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC.

     Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

     Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 

     Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

     Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

    Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

     Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về cấp giấy phép xây dựng.

     Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

     Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC.

     Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

     Quyết định số 68/2014/QĐ-TTg ngày 9/12/2014 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và công nghệ.

    Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch , kiến trúc và xây dựng trong Khu Công nghệ cao Hoà Lạc.

     Quyết định số 5097/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc quỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266