Hướng dẫn tại Phụ lục 08

15:31 - 14/12/2016

Phụ lục 08

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

 

1.  Lưu đồ thực hiện thủ tục

Thời điểm áp dụng: Từ 01/12/2016

2. Trình tự thực hiện:

 

TT

CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

Tên thủ tục hành chính

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công 

2

Lĩnh vực TTHC

Quản lý xây dựng theo quy hoạch.

3

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Chủ dự án chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Km 29 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất – Hà Nội.), vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút)

Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. (Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ và xuất biên nhận/ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc xem xét, kiểm tra hồ sơ hoặc lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu cần). Trường hợp cần giải trình, bổ sung nội dung hồ sơ, Ban quản lý sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày viết trên Giấy biên nhận hồ sơ. 

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

4

Mẫu đơn

Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công 

 Biểu mẫu BM VIII -01

5

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

a. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình của Chủ đầu tư (kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền nếu có )(Bản sao công chứng 4 bộ)

Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng.(Bản phô tô 4 bô)

Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có) (Bản sao công chứng 4 bộ)

Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền.((Danh mục dự án được quy định  tại Phụ lục IV Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ)(Bản sao công chứng 4 bộ)

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP)hoặc Bản xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của Sở tài nguyên môi trường Hà Nội.(Danh mục dự án phải thực hiện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường  quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015)hoặc Bản xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của Huyện Thạch Thất (Danh mục dự án phải thực hiện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường khoản 1 điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015).(Bản sao công chứng 4 bộ)(Chỉ bổ sung trong trường hợp thiết kế cơ sở do Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định).

- Báo cáo tổng hợp của Chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng.(Bản gốc 4 bộ).

b. Tài liệu khảo sát, thiết kế: (Bản gốc 4 bộ)

+ Hồ sơ khảo sát xây dựng phù hợp với bước thiết kế trình thẩm định.

Thuyết minh thiết kế kỹ thuật ( trường hợp thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế hai bước) của Chủ đầu tư.

+ Thuyết minh dự toán xây dưng công trình.(Đối với trường hợp dự án sử dụng vồn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách)

+ Bản vẽ thiết kế bao gồm:

- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, mặt bằng ranh giới lô đất, bản vẽ bình đồ (đối với công trình theo tuyến), bản vẽ mặt bằng thiết kế hạng mục công trình, bản vẽ sơ đồ đấu nối hạ tầng kỹ thuật của công trình (giao thông, san nền, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, viễn thông)( tỷ lệ 1/100-1/200).

- Bản vẽ mặt cắt ngang điển hình, bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, bảng tổng hợp khối lượng, Bản vẽ cấu tạo chi tiết kết cấu (đối với công trình theo tuyến)( tỷ lệ 1/100-1/200).

- Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng, mặt cắt chủ yếu của công trình;( tỷ lệ 1/100-1/200).

- Bản vẽ mặt bằng móng, mặt cắt móng, các bản vẽ kết cấu chịu lực chính (móng, khung, tường, mái chịu lực); Bản vẽ chi tiết kết cấu.

+ Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt PCCC.(Bản sao công chứng 4 bộ)

(Quy cách hồ sơ thiết kế tuân thủ Điều 21 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015).

c. Hồ sơ năng lực: (Bản sao công chứng 4 bộ)

- Bản đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng. Bản thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng do nhà thầu lập, 

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp (Sở xây dựng hoặc Bộ xây dựng).(Được đăng tải thông tin năng lực trên thang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng).

- Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

6

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc

7

Cơ quan thực hiện

Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc.

8

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Các dự án quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP do Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, các dự án nêu tại Điểm b Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, các dự án nêu tại Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

9

Kết quả giải quyết TTHC

- Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kê xây dựng, hồ sơ thiết kế được đóng dấu đã thẩm định.

- Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kê và dự toán xây dựng, hồ sơ thiết kế, dự toán được đóng dấu đã thẩm định.

10

Phí, lệ phí

Không.

11

Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC.

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC.

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 68/2014/QĐ-TTg ngày 9/12/2014 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và công nghệ.

- Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phồ Hà Nội về việc uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch , kiến trúc và xây dựng trong Khu Công nghệ cao Hoà Lạc.

- Quyết định số 5097/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc quỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266