Hướng dẫn tại Phụ lục 07

15:49 - 15/12/2016

Phụ lục 07

THỦ TỤC THUÊ ĐẤT

TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO HOÀ LẠC

Đối tượng: Người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư (quy định tại Điều 56 Luật đất đai 2013) và các đơn vị liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất tại Khu CNC Hoà Lạc.

1.  Lưu đồ thực hiện thủ tục

Thời điểm áp dụng: Từ 01/12/2016

2. Trình tự thực hiện:

TT

CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

Tên thủ tục hành chính

Thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

2

Lĩnh vực TTHC

Quản lý đất đai

3

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Chủ dự án chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Km 29 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất – Hà Nội.), vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút)

Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. (Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ và xuất biên nhận/ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc xem xét, kiểm tra hồ sơ, thành lập hội đồng, lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu cần). Trường hợp cần giải trình, bổ sung nội dung hồ sơ, Ban quản lý thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày viết trên Giấy biên nhận hồ sơ. 

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

4

Mẫu đơn

Đơn xin thuê đất.  Biểu mẫu BM VII-1

5

Thành phần, số lượng hồ sơ

-   Văn bản của Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc chấp thuận địa điểm cho nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

-   Văn bản phê duyệt dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo duy định về Luật Đầu tư kèm theo thuyết minh dự án đầu tư;

-   Kết quả thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho thuê đất (đối với các trường hợp phải thẩm định);

-   Dự án đầu tư được xét duyệt theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng (gồm thuyết minh và phần thiết kế cơ sở, có đủ nội dung về: cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, môi trường ...)

-   Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

-   Đơn xin thuê đất.

6

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc.

7

Cơ quan thực hiện

Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc.

8

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tất cả các dự án đầu tư xây dựng của các tổ chức, cá nhân đã được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cấp chủ trương đầu tư/ giấy chứng nhận đầu tư và đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

9

Kết quả giải quyết TTHC

Quyết định cho thuê đất để thực hiện dự án

10

Phí, lệ phí

Không.

11

Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC.

a) Luật:

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

b) Các căn cứ khác:

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về  thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 102/2014/ND-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

-  Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật đất đai 2013 và các Nghị định của chính phủ giao về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội.

   - Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật đất đai 2013 và các Nghị định của chính phủ giao cho về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266