Hướng dẫn tại Phụ lục 06

15:29 - 14/12/2016

Phụ lục 06

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ 

1.  Lưu đồ thực hiện thủ tục

Thời điểm áp dụng: Từ 01/12/2016

2. Trình tự thực hiện:

TT

CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

Tên thủ tục hành chính

Thẩm định thiết kế cơ sở

2

Lĩnh vực TTHC

Quản lý xây dựng theo quy hoạch.

3

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Chủ dự án chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Km 29 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất – Hà Nội.), vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút)

Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. (Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ và xuất biên nhận/ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc xem xét, kiểm tra hồ sơ hoặc lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu cần). Trường hợp cần giải trình, bổ sung nội dung hồ sơ, Ban quản lý thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày viết trên Giấy biên nhận hồ sơ. 

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

4

Mẫu đơn

Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở 

 Biểu mẫu BM VI -1

5

Thành phần, số lượng hồ sơ

5.1 Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản pháp lý:

-       Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (đối với dự án sử dụng vốn khác) (Bản sao chứng thực 4 bộ)

-       Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có)(Bản sao chứng thực 4 bộ)

-       Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án.(Bản sao chứng thực 4 bộ) 

-       Giấy phép quy hoạch, thông tin quy hoạch.(Bản sao chứng thực 4 bộ) 

-       Chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc và điểm đấu nối hạ tầng kỹ thuật (thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện và thông tin liên lạc) của dự án (đối với trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết 1/500) (Bản sao chứng thực 4 bộ)

-       Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 (đối với trường hợp có quy hoạch chi tiết 1/500).(Bản sao chứng thực 4 bộ)

-       Ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền.(Danh mục dự án được quy định  tại Phụ lục IV Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ) (Bản sao chứng thực 4 bộ)

-       Văn bản thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan chuyên môn cấp. (Danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP)hoặc Bản xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của Sở tài nguyên môi trường Hà Nội.(Danh mục dự án phải thực hiện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường  quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015) hoặc bản xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của UBND Huyện Thạch Thất (Danh mục dự án phải thực hiện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015) (Bản sao chứng thực 4 bộ)

+ Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư:

a, Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án:(Bản gốc 4 bộ)

-       Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án.

-       Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được phê duyệt phù hợp với bước thiết kế.

-       Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

b, Hồ sơ thiết kế:(Bản gốc 4 bộ)

-       Thuyết minh (dự án) báo cáo nghiên cứu khả thi ( Bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán).

-       Nhiệm vụ thiết kế xây dựng được phê duyệt phù hợp với bước thiết kế.

-       Thuyết minh thiết kế cơ sở

-       Bản vẽ thiết kế cơ sở:(Khổ giấy A3)

-       Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến (tỷ lệ 1/100-1/200).

-        Bản vẽ phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc gồm: (Phối cảnh công trình, Bản vẽ các mặt đứng, Bản vẽ mặt bằng các tầng, Bản vẽ các mặt cắt điển hình) ( tỷ lệ 1/100-1/200).

-       Bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung của khu công nghệ cao Hoà Lạc (cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, viễn thông). 

 (Quy cách hồ sơ thiết kế tuân thủ Điều 21 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015).

+ Hồ sơ năng lực của nhà thầu: (Bản sao chứng thực 4 bộ)

-       Đăng ký kinh doanh, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở do cơ quan có thẩm quyền cấp. (Sở xây dựng hoặc Bộ xây dựng cấp) (Được đăng tải thông tin năng lực trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng).

-       Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế và các chủ trì thiết kế.

5.2  Đĩa CD (đĩa mềm)(1 đĩa CD): số hoá tất cả các nội dung của hồ sơ, bản vẽ (file số hóa bản vẽ theo định dạng AutoCAD và Acrobat; file số hóa các văn bản theo định dạng Word, Excel, Acrobat…). 

6

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc.

7

Cơ quan thực hiện

Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc.

8

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Các dự án quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 do Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc quyết định đầu tư , Điểm b Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP(kể cả dự án PPP).

9

Kết quả giải quyết TTHC

Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án, hồ sơ thiết kế cơ sở được đóng dấu đã thẩm định.

10

Phí, lệ phí

Không.

11

Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC.

-Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

-Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 

     - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC.

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 68/2014/QĐ-TTg ngày 9/12/2014 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và công nghệ.

- Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phồ Hà Nội về việc uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch , kiến trúc và xây dựng trong Khu Công nghệ cao Hoà Lạc.

- Quyết định số 5097/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc quỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266