Hướng dẫn tại Phụ lục 05

15:53 - 14/12/2016

Phụ lục 05

THỦ TỤC CHẤP THUẬN TỔNG MẶT BẰNG, PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚCVÀ ĐẤU NỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

1.  Lưu đồ thực hiện thủ tục

                                 Thời điểm áp dụng: Từ 01/12/2016

2. Trình tự thực hiện:

TT

CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

Tên thủ tục hành chính

Chấp thuận Tổng mặt bằng, phương án kiến trúc và đấu nối hạ tầng kỹ thuật.

2

Lĩnh vực TTHC

Quản lý xây dựng theo quy hoạch.

3

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Chủ dự án chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Km 29 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất – Hà Nội.), vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút)

Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. (Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ và xuất biên nhận/ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

Ban quản lýKhu công nghệ cao Hòa Lạc xem xét, kiểm tra hồ sơ hoặc lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu cần). Trường hợp cần giải trình, bổ sung nội dung hồ sơ, Ban quản lý sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày viết trên Giấy biên nhận hồ sơ. 

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

4

Mẫu đơn

Văn bản đề nghị Chấp thuận Tổng mặt bằng, Phương án kiến trúc và Đấu nối hạ tầng kỹ thuật 

 Biểu mẫu BM V- 01

5

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị chấp thuận Tổng mặt bằng, Phương án kiến trúc và Đấu nối hạ tầng kỹ thuật.

2. Các văn bản về chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền; Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn, chứng chỉ hành nghề cá nhân thiết kế phù hợp.

4. Hợp đồng, Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

5. Phần thuyết minh: 

- Thuyết minh Tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng (quy mô xây dựng, chiều cao, sàn xây dựng, tính chất chức năng công trình, nhu cầu sử dụng đất và phương án xây dựng…).

- Thuyết minh Phương án kiến trúc công trình (các mặt bằng, mặt đứng và phối cảnh từng hạng mục công trình...).                   

- Thuyết minh quy hoạch, phương án đấu nối hạ tầng kỹ thuật (nêu rõ nhu cầu sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở tính toán, giải pháp thoát nước mưa, nước thải, vị trí, cao trình, các điểm đấu nối giao thông, thoát nước, lưu lượng nước thải, chất thải rắn, giải pháp xử lý nước thải, chất thải, vệ sinh môi trường…).

- Các phụ lục tính toán kèm theo. 

6. Bản vẽ (đo vẽ theo hệ tọa độ VN2000), trong đó, in màu bản vẽ tổng mặt bằng và phối cảnh kiến trúc công trình (có xác nhận của tổ chức, cá nhân). 

Thành phần bản vẽ bao gồm:

- Sơ đồ vị trí, giới hạn khu đất. 

- Bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng (in tỷ lệ 1/100 - 1/200); trong đó thể hiện đầy đủ: quy hoạch sử dụng đất, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, tầng cao xây dựng, quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng...

- Bản vẽ quy hoạch san nền, thoát nước mưa, thoát nước thải, mạng lưới giao thông; trong đó thể hiện: 

+ Địa hình khu vực, cao độ thiết kế và hiện trạng tại các nút giao thông và ranh giới dự án (các vị trí tiếp giáp dự án lân cận), điểm đấu nối.

+ Mạng lưới thoát nước của dự án, bao gồm vị trí, cao trình, điểm đấu nối.

- Bản vẽ quy hoạch thoát nước thải, trong đó thể hiện:

+ Mạng lưới thu gom nước thải (đường ống, độ dốc, cao trình…).

+ Vị trí, quy mô trạm bơm, trạm xử lý nước thải (nếu có).

+ Vị trí đấu nối, chi tiết hố thăm tại điểm đấu nối bên ngoài ranh giới dự án.

- Các bản vẽ phương án kiến trúc công trình (các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh tổng thể công trình (in tỷ lệ 1/100 - 1/200).

7. Đĩa CD (đĩa mềm) số hoá tất cả các nội dung của hồ sơ, bản vẽ (file số hóa bản vẽ theo định dạng AutoCAD và Acrobat; file số hóa các văn bản theo định dạng Word, Excel, Acrobat…). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc + 03 bộ sao + 01 Đĩa CD

Các bản vẽ trong hồ sơ tuân thủ theo thông tư sô 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 quy địnhvề hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù

6

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc.

7

Cơ quan thực hiện

 Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc.

8

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tất cả các dự án đầu tư xây dựng của các tổ chức, cá nhân đã được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cấp chủ trương đầu tư/ giấy chứng nhận đầu tư và đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

9

Kết quả giải quyết TTHC

Văn bản chấp thuận Tổng mặt bằng, Phương án kiến trúc và Đấu nối hạ tầng kỹ thuật cho Tổ chức, cá nhân và ký đóng dấu vào các bản vẽ kèm theo.

10

Phí, lệ phí

Không.

11

Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD;

- Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản  lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm tại các đô thị ở Việt Nam.

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù.

- Quyết định số  68/2014/QĐ-TTg ngày 09/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Quyết định số 899/QĐ-TTg  ngày 27/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghệ cao Hòa Lạc;

- Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 26/05/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng trong Khu Công nghệ cao Hoà Lạc;

- Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội về quy hoạch xây dựng và kiến trúc số 3748/QCPH ngày 21/8/2015.

- Quyết định số 5097/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc quỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266