Hướng dẫn tại Phụ lục 02

23:01 - 14/12/2016

Phụ lục 02

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ GIỚI THIỆU ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ

(Áp dụng cho Dự án đầu tư côngkhông nhằm mục tiêu kinh doanh tại 

Khu Công nghệ cao Hoà Lạc)

 

1.   Lưu đồ thực hiện thủ tục

Thời điểm áp dụng: Từ 01/12/2016

2.      Giải thích lưu đồ:

TT

CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

Tên thủ tục hành chính

Giới thiệu địa điểm

2

Lĩnh vực TTHC

Quản lý quy hoạch                

3

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Chủ dự án chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Km 29 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất – Hà Nội.), vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút)

Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. (Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ và xuất biên nhận/ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

Ban quản lýKhu công nghệ cao Hòa Lạc xem xét, kiểm tra hồ sơ hoặc lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu cần). Trường hợp cần giải trình, bổ sung nội dung hồ sơ, Ban quản lý sẽthông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày viết trên Giấy biên nhận hồ sơ. 

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

4

Mẫu đơn

- Văn bản đề nghị giới thiệu địa điểm.

(Biểu mẫu BM II -1)

- Nội dung giải trình dự án.

(Biểu mẫu BM II -2)

5

Thành phần, số lượng hồ sơ

5.1. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị giới thiệu địa điểm.

- Nội dung giải trình dự án.

- Văn bản pháp lý của Nhà đầu tư.

+ Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tương đương.

5.2. Số lượng hồ sơ: 04 bộ

- 01 bộ gốc

- 03 bộ sao

6

Đối tượng, thời hạn, kết quả của thủ tục hành chính

Dự án trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng

Thời hạn: 15 ngày

7

Cơ quan thực hiện

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

8

Kết quả giải quyết TTHC

Văn bản giới thiệu địa điểm - thông tin quy hoạch khu đất/ văn bản từ chối

9

Phí, lệ phí

Không.

10

Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC.

-                   Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

-         Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Quyết định số 899/QĐ-TTg  ngày 27/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghệ cao Hòa Lạc;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

-         Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 9/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 26/05/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng trong Khu Công nghệ cao Hoà Lạc;

- Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội về quy hoạch xây dựng và kiến trúc số 3748/QCPH ngày 21/8/2015.

- Quyết định số 5097/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc quỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Các bài viết khác

 

Đường dây nóng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc:

- Về đầu tư: 0946.626.286
- Các vấn đề khác: 0922.662.266